Magnavox®


Magnavox® - LED HDTV, Slim, 24", 720p, Black
MVX24ME403V
Magnavox® - LED HDTV, Slim, 29", 720p, Black
MVX29ME403V
Magnavox® - LED HDTV, 31 1/2", 720p, Black
MVX32ME304V
Magnavox® - LED HDTV, 40", 1080p, Black
MVX40ME324V
Magnavox® - LED HDTV, 50", 1080p, Black
MVX50ME314V
Magnavox® - LED HDTV, 55", 1080p, Black
MVX55ME314V